top of page

AVÍS LEGAL

 

 

Dades identificatives

 

1. Estàs visitant la pàgina web blancointeriors.com titularitat de  Estudi Blanco Interiors, SL, amb domicili social en Avinguda Palafrugell, 21, Mont-ras, 17253, Girona, Espanya, amb NIF nº B55225783, inscrita en el Registre Mercantil de GIRONA en el tom 3014 Foli 50, Fulla  GI-57849, (que en aquest document es diu <<el Titular>>). 

 

 

Pots contactar amb EL TITULAR per qualsevol dels següents mitjans:

 

Telèfon: 972308985

 

Correu electrònic de contacte: info@blancointeriors.com

 

Hostalatge web

 

Wix.com Inc.

500 Terry Francois Blvd., 6th Floor, Sant Francisco, CA 94158 USA

Telèfon: 1-415-358-0857

Correu electrònic de contacte: support@wix.com

 

 

Usuaris

 

2. Aquestes condicions (d'ara endavant Avís Legal) tenen per finalitat regular l'ús de la pàgina web del TITULAR que posa a la disposició del públic.

L'accés i/o ús d'aquesta pàgina web del TITULAR atribueix la condició d'USUARI, que accepta, des d'aquest accés i/o ús, les condicions generals d'ús aquí reflectides. Aquestes condicions seran aplicables independentment de les condicions generals de contractació que si escau, resultin d'obligat compliment.

 

Ús del portal

 

3. blancointeriors.com proporciona l'accés a multitud d'informacions, serveis, programes o dades (d'ara endavant, "els continguts") en Internet pertanyent al TITULAR o als seus llicenciadors als quals l'USUARI pugui tenir accés.

 

L'USUARI assumeix la responsabilitat de l'ús del portal. Aquesta responsabilitat s'estén al registre que fós necessari per accedir a determinats serveis o continguts. En aquest registre l'USUARI serà responsable d'aportar informació real i lícita. Com a conseqüència d'aquest registre, a l'USUARI se li pot lliurar una contrasenya de la qual serà responsable, comprometent-se a fer un ús diligent i confidencial d´aquesta.

 

L'USUARI es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis (p.e. serveis de xat, fòrums de discussió o grups de notícies) que EL TITULAR ofereix a través del seu portal i (amb caràcter enunciatiu però no limitatiu), a no usar-los per:

·      Realitzar activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l'ordre públic

·      Difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il·legal, d'apologia del terrorisme o atemptatori contra els drets humans

·      Provocar danys en els sistemes físics i lògics del TITULAR, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats

·      Intentar accedir i, si escau, utilitzar els comptes de correu electrònic d'altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges

·      Utilitzar el lloc web ni les informacions que en ell es contenen amb finalitats comercials, polítics, publicitaris i per a qualsevol ús comercial, sobretot l'enviament de correus electrònics no sol·licitats.

 

EL TITULAR té el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l'ordre o la seguretat pública o que, al seu judici, no siguin adequats per a la seva publicació. En qualsevol cas, EL TITULAR no serà responsable de les opinions abocades pels usuaris a través dels fòrums, xats, o altres eines de participació.

 

Protecció de dades

 

4. Tot el relatiu a la política de protecció de dades es troba recollit en el document de política de privadesa.

 

Continguts. Propietat intel·lectual i industrial

 

5. EL TITULAR és propietari de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu: imatges, fotografies, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d'ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat del TITULAR o dels seus llicenciadors.

 

Tots els drets reservats. D'acord amb el que s'estableix en els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d'aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l'autorització del TITULAR.

 

L'USUARI es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat del TITULAR. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, únicament i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L'USUARI no podrà suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a les pàgines del TITULAR.

 

Exclusió de garanties i responsabilitat

 

6. L'USUARI reconeix que la utilització de la pàgina web i dels seus continguts i serveis es desenvolupa sota la seva única responsabilitat. En concret, a títol merament enunciatiu,  EL TITULAR  no assumeix cap responsabilitat en els següents àmbits:

 

a) La disponibilitat en el funcionament de la pàgina web, els seus serveis i continguts i la seva qualitat o interoperabilitat.

b) La finalitat per la qual la pàgina web serveixi als objectius de l'USUARI.

c) La infracció de la legislació vigent per part de l'USUARI o tercers i, en concret, dels drets de propietat intel·lectual o industrial que siguin propietat d'altres persones o entitats.

d) L'existència de codis maliciosos o qualsevol altre element informàtic nociu que pogués causar danys al sistema informàtic de l'USUARI o de tercers. És responsabilitat de l'USUARI, en tot cas, disposar d'eines adequades per a la detecció i desinfecció d'aquests elements.

i) L'accés fraudulent als continguts o serveis per tercers no autoritzats, o, si escau, la captura, eliminació, alteració, modificació o manipulació dels missatges i comunicacions de qualsevol classe que terceres parts poguessin realitzar.

f) L'exactitud, veracitat, actualitat i utilitat dels continguts i serveis oferts i la utilització posterior que d'ells faci l'USUARI. EL TITULAR posarà tots els esforços i mitjans raonables per facilitar la informació actualitzada i fefaent.

g) Els danys produïts a equips informàtics durant l'accés a la pàgina web i els danys produïts als USUARIS quan tinguin el seu origen en fallades o desconnexions a les xarxes de telecomunicacions que interrompin el servei.

h) Els danys o perjudicis que es derivin de circumstàncies ocorregudes per cas fortuït o força major

 

En cas que existeixin fòrums, en l'ús dels mateixos o altres espais anàlegs, ha de tenir-se en compte que, els missatges reflecteixen únicament l'opinió de l'USUARI que és el remitent, que és l'únic responsable. EL TITULAR no es fa responsable del contingut dels missatges enviats per l'USUARI.

 

Modificació d'aquest avís legal i durada

 

7. EL TITULAR es reserva el dret de realitzar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes al seu portal, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa com la forma en la qual aquests apareguin presentats o localitzats al seu portal.

La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per unes altres degudament publicades.
 

Enllaços

 

8. En el cas que en blancointeriors.com s'incloguessin enllaços o híper-vincles a altres llocs d'Internet, EL TITULAR no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas EL TITULAR assumirà cap responsabilitat pels continguts d'algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació contingut en cap d'aquests híper-vincles o altres llocs d'Internet. Igualment, la inclusió d'aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d'associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

 

Dret d'exclusió

 

9. EL TITULAR es reserva el dret a denegar o retirar l'accés a portal i/o els serveis oferts sense necessitat d'advertiment previ, a instància pròpia o d'un tercer, a aquells usuaris que incompleixin el contingut d'aquest avís legal.

 

Generalitats

 

10. EL TITULAR perseguirà l'incompliment d'aquestes condicions així com qualsevol utilització indeguda del seu portal exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

 

Legislació aplicable i jurisdicció

 

11. La relació entre EL TITULAR i l'USUARI es regirà per la normativa espanyola vigent. Totes les disputes i reclamacions derivades d'aquest avís legal es resoldran pels jutjats i tribunals competents.

bottom of page